Veelgestelde vragen

De meest voorkomende vragen hebben wij voor u op een rij gezet in onze FAQ:

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) versus werktijdverkorting

De NOW is gunstiger dan de Wtv. De belangrijkste elementen zijn: werkgevers krijgen 90% in plaats van 70% van het loon gecompenseerd, het UWV betaalt 80% NOW als voorschot, er worden geen WW-rechten van werknemers opgesoupeerd, omzetverlies in plaats van werkvermindering als criterium. Verder hoeft onder de nieuwe regeling niet te worden aangetoond in welke mate de buitengewone omstandigheden hebben bijgedragen tot het omzetverlies.

De NOW is de opvolger van de regeling werktijdverkorting. Na afloop van de Wtv kunt u een beroep doen op de NOW.

De NOW aanvragen

DeHaan Advocaten en Notarissen kan u helpen en adviseren bij het indienen van de aanvraag bij het UWV.

U kunt maximaal één keer per loonheffingennummer de NOW aanvragen. U kunt tot en met 31 mei 2020 de NOW aanvragen.

Ja. De NOW kunt u ook aanvragen in een andere situatie van buitengewone omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een omzetdaling als gevolg van brand in het bedrijf van de werkgever.

Bij de aanvraag moet u aangeven over welke aaneengesloten periode van drie maanden het omzetverlies wordt berekend. U dient te kiezen tussen een driemaandsperiode die start op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020.

Er wordt in beginsel gekeken naar de omzet van het hele concern. Dat betekent dat het hele concern 20% of meer omzetverlies moet lijden. Lijdt het concern minder dan 20% omzetverlies terwijl een aantal werkmaatschappijen wel 20% of meer omzetverlies lijden, dan kunnen die werkmaatschappijen individueel een NOW-aanvraag doen. Voor die aanvraag gelden wel strengere eisen: concernbreed geen bonussen of dividenduitkeringen, verplicht sluiten van een overeenkomst met vakbonden over werkbehoud en het concern mag geen personeels B.V. hebben.

Het lijkt er nu op dat werkgevers bij de eerste aanvraag niet direct een onderbouwing hoeven te geven van hun omzetverlies. Achteraf moet dat uiteraard wel, waarbij het vooralsnog zo is dat iedere werkgever een accountantsverklaring moet overleggen.

Ja, de gesubsidieerde loonkosten zijn begrensd op twee keer het maximum dagloon (€9.538 bruto per maand). Ook andere kosten waarvoor de werkgever een vergoeding ontvangt, bijvoorbeeld een uitkering op grond van de Wet arbeid en zorg of een uitkering onder de no-riskpolis, tellen niet mee bij de loonsom.

Onder de ‘loonsom’ wordt verstaan al het loon waarover loonbelasting en premies volksverzekeringen wordt afgedragen. Daarnaast vallen hieronder andere lasten, zoals bijvoorbeeld pensioenpremies (zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel), premies voor de werknemersverzekeringen en (in veel gevallen) een reservering voor het uitbetalen van vakantiegeld. Let op: de loonsom kan lager worden vastgesteld bijvoorbeeld indien u al uitkeringen van het UWV ontvangt of als u na 17 maart 2020 een ontslagprocedure heeft gestart bij het UWV.

De NOW bedraagt 90% van het omzetverlies, mits het omzetverlies meer dan 20% is. Als uw omzetverlies 100% is, dan bedraagt de NOW 90% van de loonsom. Is uw omzetverlies bijvoorbeeld 50%, dan bedraagt de NOW 45% van de loonsom.

De subsidie wordt berekend door toepassing van de formule: A x B x 3 x 1,3 x 0,9. Hierbij staat A voor het percentage van de door de werkgever verwachte omzetdaling en B voor de loonsom, 1,3 voor een forfaitaire opslag voor de aanvullende lasten en kosten op de loonsom en 0,9 voor het subsidiepercentage van 90%.

Minister Koolmees heeft aangegeven dat de voorschoten binnen twee tot vier weken na 6 april 2020 worden uitbetaald. Het voorschot zal in maximaal drie termijnen worden betaald. In de NOW staat dat uiterlijk binnen 52 weken definitief op de aanvraag wordt beslist.

Na ontvangst van de NOW

Voor 1 juni 2020 maakt te minister bekend of de NOW wordt verlengd en onder welke voorwaarden. Dit is afhankelijk van de genomen maatregelen en de economische situatie op dat moment.

Houd er rekening mee, dat er achteraf wordt vastgesteld hoe groot uw daadwerkelijke omzetverlies is geweest. U dient binnen 24 weken na afloop van de subsidieperiode een aanvraag te doen voor definitieve vaststelling. De definitieve subsidie wordt vastgesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. Uw loonkosten van januari 2020 worden vergeleken met uw (gemiddelde) loonkosten in de periode maart tot en met mei 2020. Als u uw verlies aan inkomsten te klein heeft ingeschat en dus te weinig tegemoetkoming ontvangen heeft, kunt u aanspraak maken op nabetaling. Heeft u te veel ontvangen? Dan zal het teveel uitgekeerde bedrag worden teruggevorderd.

U dient na afloop van de subsidieperiode een accountantsverklaring te verstrekken. Medio mei 2020 zal de minister aangeven wat voor verklaring u nodig heeft en onder welke grens een accountantsverklaring niet is vereist.

Medezeggenschap

Voor het aanvragen van de NOW hoeft u geen toestemming te vragen aan de vakbonden. Evenmin heeft de ondernemingsraad advies- of instemmingsrecht. U bent wel verplicht de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, of bij het ontbreken daarvan, de werknemers te informeren over de subsidieverlening.

Ontslag en de NOW

Ja, maar als u dat toch doet, dan wordt de loonsomberekening gecorrigeerd met de loonsom van de voor ontslag voorgedragen werknemer plus een verhoging van 50% (boete). U bent de boete verschuldigd onafhankelijk van de uitkomst van de ontslagprocedure. Wel kunt u werknemers ontslaan om een andere reden, zoals disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie zonder risico op een boete. Ook bent u niet verplicht om tijdelijke contracten te verlengen.

Nee, u bent niet verplicht te wachten. Het is onder omstandigheden zelfs verstandig geen NOW aan te vragen. Wel moet u bij de ontslagprocedure aangeven waarom een beroep op de NOW niet is gedaan. Overweegt u te reorganiseren? Wij raden u aan om u van juridisch advies te laten voorzien door één van onze specialisten.

Staat uw vraag er niet tussen?

Neem gerust contact met ons op